بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس بیمارستان روحانی و بیمارستان میناگر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل، دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل بهمراه مسئولین دانشگاه از بخش اورژانس این مرکز و همچنین بیمارستان فوق تخصصی چشم مرحوم میناگر بازدید نمودند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد