تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل، مراسم تقدیر از گروه دندانپزشکی معلولین تحت بیهوشی در بیمارستان روحانی با حضور دکتر جلالی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل در بیمارستان روحانی برگزار شد.
این مراسم که به همت موسسه خیریه روحان حامی بیمارستان روحانی برگزار گردید ریاست ، معاونین و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بابل بهمراه دندانپزشکان متخصص و ریاست و مسئولین بیمارستان روحانی حضور داشتند.
در ادامه مراسم از زحمات گروه داندانپزشکی معلولین توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل با اهدای لوح سپاس تقدیر و تشکر بعمل آمد.
 

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد